หน้าแรก

   สภาพทั่วไป
      
   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง จัดตั้งเมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2540  โดยประกาศกระทรวง
มหาดไทย  เรื่อง  การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่  16   ธันวาคม   พ.ศ. 2539   และประกา่ศใน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113  ตอนพิเศษ  52  ง  ลงวันที่  25  ธันวาคม  พ.ศ.2539

        1.1 ที่ตั้ง ตำบลท่าซุงมีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองอุทัยธานี  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานีโดยเฉลี่ย 10 กิโลเมตร
           อาณาเขต
         ทิศเหนือ  ติดต่อกับหมู่ที่ 1 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี
          ทิศใต้  ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยาและเขตอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยาและเขตอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
         ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลหลุมเข้า อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
   
    1.2 เนื้อที่ ตำบลท่าซุงมีพื้นที่ทั้งหมด 11,313 ไร่ คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 18.1 ตารางกิโลเมตร
    1.3  ภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย
    1.4 จำนวนหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 1-8
             - จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 1-8
    1.5 ท้องถิ่นอื่นในตำบล
             -ไม่มีท้องถิ่นอื่นในตำบล
    1.6 ประชากร
             - ประชากรทั้งสิ้น 3,969 คน แยกเป็นชาย 1,953 คน หญิง 2,016 คน
             - จำนวนครัวเรือน 1,181 ครัวเรือน
             - มีความหนาแน่นเฉลี่ย 219 คน/ตารางกิโลเมตร
    1.7 ศาสนา  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ตำบลท่าซุง มีวัด 5 วัด มีสำนักสงฆ์ 1 แห่ง
             มีโบสถ์คริสต์ 1 แห่ง ดังนี้
             หมู่ที่  1   วัดทองอร่ามรังษี    วัดปากคลองท่าซุง (วัดสามจีน) 
             หมู่ที่  2   วัดเวฬุวนาราม (วัดยาง)   โบสถ์คริสต์
             หมู่ที่  3   -
             หมู่ที่  4   สำนักสงฆ์ต้นโพธิ์
             หมู่ที่  5   -
             หมู่ที่  6   วัดราษฎร์ศรัทธาทำ
             หมู่ที่  7   วัดคลองเคียน
             หมู่ที่  8   -
     1.8 ประเพณีของท้องถิ่นที่สำคัญ คือ ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีออกพรรษา
            ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง

  
 
 
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างและบุคลากร
สมุดเยี่ยม
เว็บบอร์ด
วาระการประชุม
ข่าว
หมู่บ้านใน อบต.
 
ร้องทุกข์
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
ชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต
เว็บไซด์รัฐบาลไทย
เที่ยวทั่วไทย ไปได้ทุกเดือน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติผุ้เข้าชม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
151 หมู่ 2 ต.ท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทร. 056-502707
email:webmaster@thasung.org