หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างและบุคลากร
สมุดเยี่ยม
เว็บบอร์ด
วาระการประชุม
ข่าว
หมู่บ้านใน อบต.
 
ร้องทุกข์
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
ชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต
เว็บไซด์รัฐบาลไทย
เที่ยวทั่วไทย ไปได้ทุกเดือน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติผู้เข้าชม
 
 
 
 

ทำเนียบบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง

 
 
 
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง

 
     
 
นายบำเพ็ญ  สาโรจน์
 
 
ประธานสภา อบต.ท่าซุง
 

 

นายคุ้มแสง   สุทาธรรม
นายประสงค์   แย้มสุข
รองประธานสภาฯ
 เลขานุการสภาฯ
นายสมศักดิ์  อมรรัตนาภรณ์
นายทศพร  วานิช
นายสหัส   เสือน้อย
สมาชิกสภา หมู่ 1
สมาชิกสภา หมู่ 2
สมาชิกสภา หมู่ 2
นายชิตษณุพงษ์  เม้าเขียว
นายบัญชา ขุนวิเศษ
สมาชิกสภา หมู่ 3
สมาชิกสภา หมู่ 3
สมาชิกสภา หมู่ 4
   
นายเพทาย  วงษ์เวทเทวันท์
นายวสันต์  พูนสินทรัพย์
นายธงชัย   ธารสิทธิ์
สมาชิกสภา หมู่ 4
สมาชิกสภา หมู่  5
สมาชิกสภา หมู่ 5
นางสาวถนอม    พันธ์ฉนวน
นายจัน  อรรถพันธ์
สมาชิกสภา หมู่ 6
สมาชิกสภา หมู่ 6
สมาชิกสภา หมู่ 7
นายวุฒิชัย  สำเนียงแจ่ม
นายสืบ   สุพลจิตร์
สมาชิกสภา หมู่ 8
สมาชิกสภา หมู่ 8
     
หน้า 1 | 2 | 3   
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
151 หมู่ 2 ต.ท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทร. 056-502707
email:webmaster@thasung.org