8Uy

 

 
หน้าแรก
ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง

**ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัชบ้าให้ประชาชนทราบ
**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง ขอประชาสัมพันธ์
   คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

**ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
**องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง ขอเชิญชวนชาวตำบลท่าซุง
   ที่มีความสนใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงาน
   ด้านการจัดการสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย การปกป้องและรักษา
   สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น สมัครเป็น "อาสาสมัครรักษ์โลก" หรือ อถล.

**ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลท่าซุง อ.เมืองฯ จ.อุทัยธาน

**ประกาศ อบต.ท่าซุง เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม
   และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ของ อบต.ท่าซุง

**ประชาสัมพันธ์ เรื่องรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม
   จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างจรรยาวิชาชีพ
   แก่คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.ท่าซุง ประจำปี 2562

**ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวตำบลท่าซุง
**แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
**ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ใน
   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

**แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
**ประชาสัมพันธ์ เรื่องการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ภาษีป้าน ประจำปี 2558

**บัญชีมอบหมายภารกิจการลดต้นทุนการผลิตและการควบคุมค่าเช่านา
เพื่อ ช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2557**

 
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างและบุคลากร
สมุดเยี่ยม
เว็บบอร์ด
วาระการประชุม
ข่าว
หมู่บ้านใน อบต.
วัดท่าซุง
    วัดเก่าแก่ที่ได้รับการปรับปรุงโดยพระราชพรหม
ยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดำ) มีการ ก่อสร้างอาคาร
ต่างๆที่มี ความสวยงามวิจิตรตระการตา...
บึงทับแต้
    บึงทับแต้อยู่ตอนปลายของห้วยขจี อำเภอหนอง
ขาหย่าง ซึ่งมีความยาว 8 กิโลเมตร ส่วนที่เป็นบึง
กว้างประมาณ 300 เมตร...
เขาสะแกกรัง
    เป็นทิวเขาขนาดเล็ก บนยอดเขามีมณฑปตั้ง
เด่น เป็นสง่า มีระฆังสัมฤทธิ์ใบใหญ่ หล่อโบราณ
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ถัดไปทางทิศเหนือ...
วัดโบสถ์
   สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เล่าเรื่องราวพุทธ
ประวัติ เริ่มตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพาน บริเวณวัด
มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่...
 
 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐ
ชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ต
เว็บไซด์รัฐบาลไทย
เที่ยวทั่วไทย ไปได้ทุกเดือน
ร้องทุกข์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติผุ้เข้าชม
 

- กำหนดปริมาณเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน
  ประจำปีงบประมาณ 2563

- กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ
  ประจำปีงบประมาณ 2563

- ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563

- ประกาศข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562
  เดือนมิถุนายน (เพิ่มเติม)

- ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562
  เดือนสิงหาคม (เพิ่มเติม
)
- ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562
  เดือนกันยายน (เพิ่มเติม)

- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2562
- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2562
- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2562
- ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2562
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
  โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 ตำบลท่าซุง

- ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน
  คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านท่าซุง ตำบลท่าซุง
  อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคา
  อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

- แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
- มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
- มาตรการการใช้ดุลยพินิจ เพื่อป้องกันการทุจริค
- พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- คู่มือการส่งเสริมการปฎิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแวมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  หมู่ที่ 2 บ้านท่าซุง ต.ท่าซุง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

- สรุปจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม - พฤษภาคม 2562

- แผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)

- แผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2562

- แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)

- เเผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562

- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2562
  (รอบ 6 เดือน)

- ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

- ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำเดือน มีนาคม 2562

- ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำเดือน เมษายน 2562

- ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

- ฐานข้อมูลภิมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่าซุง

- ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- ข่าวประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้ผู้รับบริการหรือ
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหาร
  ส่วนตำบลท่าซุง
- การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2561
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปี 2561
- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
  ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน

- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561
- แผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาส 1-4
- งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
  ตั้งแต่ 1 ต.ค. 61 - 31 มี.ค. 62

- งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
  ตั้งแต่ 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย. 61

- รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี
  จังหวัดอุทัยธานี สำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560
  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

- ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562

- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
  หมู่ที่ 3 ตำบลท่าซุง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

- เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 3
  บ้านดงยางใต้ ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

- ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซม บำรุงรักษา
  ถนนในพื้นที่ตำบลท่าซุง สายหนองห้าง หมู่ที่ 2
  และสายคลองกระทิง หมู่ที่ 8

- ประกาศผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
  ประจำเดือนธันวาคม 2561

- ประกาศ อบต.ท่าซุง
  เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง เรื่อง งบแสดงฐานะ
  การเงินและงบอื่นๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

- โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
- ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพ ของ อบต.ท่าซุง
  ประจำปี 2561

- ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
  คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านดงยางใต้ ตำบลท่าซุง

- ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมเเซมบำรุงรักษาถนนในพื้นที่
  ตำบลท่าซุง
- เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมเเซมบำรุงรักษาถนนในพื้นที่
  ตำบลท่าซุง

- ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  หมู่ที่ 3 บ้านดงยางใต้

- เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
  หมู่ที่ 3 บ้านดงยางใต้

- ประกาศผู้ชนะโครงการทำดาดคอนกรีตไหล่คันทาง
  หมู่ที่ 3 บ้านดงยางใต้

- เปิดเผยราคากลางโครงการทำดาดคอนกรีตไหล่คันทาง
  หมู่ที่ 3 บ้านดงยางใต้

- ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประจำเดือนตุลาคม 2561

 
- ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

- เปิดเผยราคากลางโครงการซ่ิอมแซม บำรุงรักษาถนน
   ในพื้นที่ตำบลท่าซุง สายหนองผักตบ บ้านหนองปลามัน
   ม.1 ต.ท่าซุง

  *สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
   ประจำเดือนกันยายน 2561
   
ประจำเดือนสิงหาคม 2561
   
ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
   
ประจำเดือนมิถุนายน 2561
   
ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
  
ประจำเดือนเมษายน 2561
  
ประจำเดือนมีนาคม 2561
   
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
   
ประจำเดือนมกราคม 2561
   
ประจำเดือนธันวาคม 2560
   
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  
 ประจำเดือนตุลาคม 2560
-  แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม 2)
-  แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม 1)
-  แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-  แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
-  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
-  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)
-  ประชาสัมพันธ์แผนการเบิกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
   และคนพิการ
-  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
-  รายงานผลตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6เดือน
-  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต61 รอบ 12เดือน
-  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   ประจำปีงบประมาณ 2561
-  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
-  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
-  ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม)
-  ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีประจำปี 2561
-  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
   มาตรการให้รางวัลและลงโทษพนักงานส่วนตำบล
   ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหาร
   ส่วนตำบลท่าซุง ประจำปีงบประมาณ 2561

   *
อำนาจหน้าที่
-  อำนาจหน้าที่ของ อบต.ท่าซุง ตาม พรบ.สภาตำบลฯ
   และกำหนดอำนาจหน้าที่ของ อบต.ตามมาตรา 67 และ 68

   *กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
   พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด
-  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขึ้นตอนการกระจายอำนาจ
   ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

-  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
   พ.ศ.2542

-  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
   อนุญาติของทางราชการ พ.ศ.2558

-  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
   กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

-  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ อบต.ท่าซุง
-  โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
-  ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนเสียภาษีค่าขยะมูลฝอย
   องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง

-  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
-  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
   รอบ 6 เดือน

-  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2
   (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2561 ถึงกันยายน พ.ศ.2561

-  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1
   (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงมีนาคม พ.ศ.2561

-  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
-  มาตรการให้บริการ สำนักงานปลัด อบต.ท่าซุง
-  มาตรการให้บริการกองคลัง
-  มาตรการให้บริการกองช่าง
-  ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
   เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านท่าตาโป้ย ตำบลท่าซุง

-  กำหนดปริมาณเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-  การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองนำมันเชื้อเพลิง
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-  แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
-  แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-  ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านบึงทับแต้
   ต.ท่าซุง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
   ถนนคอนกรีตเสริมเสริม ม.8 บ้านบึงทับแต้ ตำบลท่าซุง

-  ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
   กลบบ่อภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,7,8 ตำบลท่าซุง

-  ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอน
   กรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 บ้านท่าซุง ตำบลท่าซุง

-  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน
   คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 บ้านบึงทับแต้ ตำบลท่าซุง
   อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคา
   อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน
    คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลท่าซุง

-  เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
   หมู่ที่ 8 บ้านบึงทับแต้ ตำบลท่าซุง

-  เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุม
   กลบบ่อภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,7,8 ตำบลท่าซุง

-  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านท่าตาโป้ย ตำบลท่าซุง
   อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคา
   อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อรถบรรทุก
   (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

-  เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
   เสริมเหล็ก ม.7 ตำบลท่าซุง

-  เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
   เสริมเหล็ก ม.2 ตำบลท่าซุง

-  เปิดเผยราคากลางเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส
   พร้อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ประกอบประจำเรือ

-  ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
   ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่อง
   สูงสุดไม่ต่ำกว่า110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้าง
   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านท่าตาโป้ย ต.ท่าซุง

-  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
   เสริมเหล็กหมู่ที่ 7 บ้านท่าตาโป้ย ตำบลท่าซุง
   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (E-bidding)

-  เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
   ม.7 บ้านท่าตาโป้ย ต.ท่าซุง

-  ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
   กลบหลุมกลบบ่อภายในหมู่บ้าน ม.1,2,3,7 ต.ท่าซุง

-  ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
   ถนนคอนกรีตเสริมเส็ก หมู่ที่ 8 บ้านบึงทับแต้ ตำบลท่าซุง

-  เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุม
   กลบบ่อภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 7

-  เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
   เสริมเหล็ก บ้านบึงทับแต้ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าซุง

-  ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านบึงทับแต้

-  เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมผิวจราจร
   ถนนลาดยางภายในพื้นที่ตำบลท่าซุง

-  เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
   กลบหลุมกลบบ่อภายในหมู่บ้าน หมู่ 8 ต.ท่าซุง

-  เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซม
   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 ต.ท่าซุง 
-  ขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ ของ อบต.ท่าซุง
   (การรับแจ้งเรื่องราว/ร้องทุกข์

-  ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ สิทธิมนุษยชนสตรี
-  ปราชญ์ชาวบ้าน (นายประสิทธิ์ ต่ายทอง)
   เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

-  เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
   โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีกาศึกษา 2560

-  ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
   เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ต.ท่าซุง

-  เปิดเผยราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพ
-  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560

-  ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต
   เสริมเหล็ก ม.8 บ้านบึงทับแต้

-  กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคัน
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

-  กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง
   ของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

-  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

-  ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
   เสริมเหล็ก ม.3 ต.ท่าซุง

-  ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   งบประมาณ 2561

-  ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง
   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านบึงทับแต้

-  ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง
   กลบหลุมกลบบ่อภายในหมู่บ้าน

-  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
   เสริมเหล็ก ม.8 ต.ท่าซุง

-  เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังกลบหลุม
   กลบบ่อภายในหมู่บ้าน ตำบลท่าซุง

-  เปิดเผยราคากลางโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
   ม.8 บ้านบึงทับแต้ ตำบลท่าซุง

-  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
   จำนวน 3 โครงการ

-  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบ
   อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบ
   อิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
   จำนวน 3 โครงการ

-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา
   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1, 3, 8

-  ประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
   เสริมเหล็ก ม.1 ต.ท่าซุง

-  ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประจำปี 2560
-  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
-  ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มผลิตรองเท้าแตะหนัง
-  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้าวหลามแม่บุญมา
-  เปิดเผยราคากลางจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค

-  แผ่นพับประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560
-  ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร
   ชนิด Para Ashaltic concrete สายหมู่่ 1-7 ต.ท่าซุง

-
  แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560


Google

ทั่วไป
www.thasung.org
 

- ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

- ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

- กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี 2560

- เอกสารประกอบการประชุมปลัดท้องถิ่นอุทัยธานี

- ตัวอย่าง เอกสารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
  และผู้พิการ ตำบลท่าซุง
- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2557-2561)
  และแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

- มอบอำนาจการปฎิบัติราชการแทนในสำนักปลัด อบต.ท่าซุง
- มอบอำนาจการปฎิบัติราชการแทนในกองคลัง
- การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ
  (เพิ่มเติม)

- การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ
- คำสั่งการมอบอำนาจของนายก อบต.ท่าซุง
- ประกาศการมอบอำนาจของนายก อบต.ท่าซุง
- การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน

- ใช้แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2556-2559 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1)

- แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561
- ข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
  เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

- ปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลท่าซุง

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ทำบุญไหว้พระภายในตำบลท่าซุง

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจัดการขยะในครัวเรือน

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์น้ำ

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ไฟป่าและหมอกควัน

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ภัยแล้ง

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ วาตภัย

- แผ่นพับประชาสัมพันธ์ รู้ทันป้องกันโรคเอดส์
- แผนจัดการความรู้ อบต.ท่าซุง
- แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560
- แผนพัฒนาบุคคลกร
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560

- แบบคำร้องทั่วไป

- แบบใบยืมพัสดุครุภัณฑ์ของ อบต.ท่าซุง
- แบบขออนุญาตใช้อาคารหอประชุม อบต.ท่าซุง

- แบบขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ
  เอนกประสงค์

- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
  ขององ์ืการบริหารส่วนตำบลท่าซุง
- ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง

- การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครู
  และบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

- ประกาศหลัเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
  ขององค์การบริหารส่วนตำบล

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้
  รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่16)

- ทะเบียนบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
-
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
  คู่มือสำหรับประชาชน (เพิ่มเติม)
1.การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
2.การขอรับความช่วนเหลือสาธารณภัย
3.การขอยืมวัสดุครุภัณฑ์
4.การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
5.การขอรับสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
6.การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
7.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
8.การชำระค่าธรรมเนียมบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
  เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน

1. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
3. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

4. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.
    ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
    กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

5. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)
    ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
    กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

6. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
    ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
    กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
7. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
8. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
    สุขภาพ

9. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

10. การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

11. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

12. การรับชำระภาษีป้าย

13. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21

14. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
15. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
16. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
17. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
18. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33
19. การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ
      และทางเข้า - ออก ของรถเพื่อการอื่น ตามมาตรา 34

20.  การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
21. การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามาตรา 39 ทวิ
22. การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
23. การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
24. การแจ้งขุดดิน
25. การแจ้งถมดิน
26. การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร       ตามมาตรา 32
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี(พ.ศ.2557-2560) ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
- ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
  เพื่อเป็นพนักงานจ้าง

- ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่   และภาษีโรงเรือนและที่ดิน
-
ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจักรยาน
  ในพื้นที่ตำบลท่าซุง

-
ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

 

 

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง
151 หมู่ 2 ต.ท่าซุง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทร. 056-502707
email:webmaster@thasung.org